Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

MOBILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Dobrzeń 26
56-410 Dobroszyce


NIP 9111942508

Tel.: +48 71 315 35 32
Fax: +48 71 315 35 19
E-mail: sklep@mobilcar.pl ; biuro@mobilcar.pl

 

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. jest obsługiwany przez Firmę MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Dobrzeń 26, 56-410 Dobroszyce,  REGON: 020678991, NIP: 9111942508, zwany dalej Sklep MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – w rozumieniu regulaminu sklepu jest to odbiorca prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje zamówienia na towary w ramach Sklepu MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.mobilcar.pl;

4. Sklep MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.mobilcar.pl/, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklep.mobilcar.pl;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep.mobilcar.pl/informacja/29/regulamin-zakupow oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, prezentowane na stronach www.sklep.mobilcar.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do  zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.

2.4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

2.5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.6. MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

2.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

2.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Warunki dokonywania zakupów


3.1. Oferty sklepu internetowego sklep.mobilcar.pl skierowane są wyłącznie do odbiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Firma MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.. prowadzi sprzedaż produktów za pomocą Sklepu internetowego MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. dostępnego pod adresem http://sklep.mobilcar.pl/. Do realizacji zamówień w Sklepie internetowym MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. konieczna jest z przeglądarka internetowa  z dostępem do Internetu.

3.2. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.mobilcar.pl .  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy: wejść na stronę internetową http://sklep.mobilcar.pl/ , dokonać rejestracji (jeśli klient do tej pory nie posiadał konta), dokonać wyboru towaru z poszczególnych kategorii wskazując na produkt, którym klient jest zainteresowany za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.Obecność towaru na stronach www.sklep.mobilcar.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) informacji o metodzie płatności (przedpłata na konto MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K..),

4.5 Na podstawie zamówienia firma MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.. wyśle do zamawiającego fakturę proforma z kwotą do zapłaty oraz numerem konta bankowego.

4.6. Proces realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności w systemie.

4.7. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.8.Rejestrując się w ramach sklepu MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.. klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją dokonywanych zaamówień. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

4.9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

4.10.Zgodne z ww. ustawą, klienci MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4.11. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z z firmą MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.12. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.12. Jeśli nastąpi brak produktu lub dany producent wycofa produkt z oferty klient zostanie o tym poinformowany z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, dotyczy to również przypadku znacznego opóźnienia w realizacji zamówienia lub realizacji częściowej.

4.13. MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

4.14. Klient ma prawo wybrać alternatywny adres dostawy.

4.15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem naciśnięcia przez klienta przycisku „Złóż zamówienie” co jest jednoznaczne  z oświadczeniem woli klienta.

4.16.MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

4.17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską lub firmą spedycyjną. Koszty dostawy wynoszą:   http://sklep.mobilcar.pl/informacja/25/koszty-dostawy  . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi:

a) w przypadku artykułów z kategorii „Okładziny ścian bocznych” oraz „Płyty podłogowe”od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu przez klienta zamówienia,

b) w przypadku artykułów z kategorii „walizki narzędziowe” oraz „Akcesoria” termin realizacji wynosi od 7 do 16 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu przez klienta zamówienia.

c) przypadku artykułów z kategorii „Kosze dachowe” oraz „Belki dachowe” termin realizacji wynosi od 5 do 12  dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu przez klienta zamówienia.

5.4. Potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail, specyfikacji zamówienia w ciągu 24 godzin.  Faktura VAT będzie przesłana klientowi maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Ceny i metody płatności

6.1.Ceny produktów w sklepie internetowym MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.. wygenerowane są jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztów dostawy przedstawiona jest w sekcji „Koszyk”. Koszty transportu wyliczane są zależnie od kategorii.

6.2.MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6.3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), nie zawierają natomiast informacji o kosztach przesyłki.

6.4. Klient dokonuje uiszczenia przedpłaty na podstawie faktury Proforma przelewem na  podany w niej numer konta bankowego.

 

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy lub jej modyfikacji

7.1. Klientowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru i wysyłając je na adres firmy MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. podany w niniejszym regulaminie lub drogą elektroniczną  na adres: sklep@mobilcar.pl

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) artykułów z kategorii „ Płyty podłogowe” oraz „Okładziny ścian bocznych” kiedy to klient traci możliwość do odstąpienia od umowy sprzedaży  w chwili powiadomienia go o przekazaniu zamówienia do realizacji.

b) rozpoczęcia – za zgodą klienta – świadczenia usług przez sklep MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

c) towarów, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb ( artykuły z kategorii „Płyty podłogowe” „okładziny ścian bocznych”  jest to uwarunkowane z uwagi na indywidualny charakter zamówienia.

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. , Dobrzeń 26,  56-410 Dobroszyce.

7.5. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.7 Anulowanie, zmiana zamówienia może nastąpić jedynie poprzez osobisty kontakt drogą telefoniczną lub mailową przed realizacją zamówienia.

7.8 Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy towaru za pośrednictwem kuriera lub firmy spedycyjnej (przed jego wysyłką), bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, z którego płatność została dokonana.

VIII. Reklamacje i gwarancje dotyczące Towarów

8.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres sklep@mobilcar.pl . Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacji towaru, prześle drogą elektroniczną opis usterki wraz ze zdjęciem gdy będzie to konieczne. MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

8.2. MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary, lecz  przenosi wszystkie gwarancje z producenta na klienta.

8.3. W procesie reklamacji MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. przekazuje producentowi lub dystrybutorowi otrzymane informacje od klienta dotyczące reklamowanego towaru. Producent lub dystrybutor podejmuje decyzję o formie rozpatrzenia reklamacji, którą MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. przekazuje klientowi.

8.4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w www.sklep.mobilcar.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.Informacje o produktach oraz ich zdjęcia w sklepie internetowym pochodzą od producentów. MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w katalogach elektronicznych.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. podany w niniejszym regulaminie , mailowo pod adres sklep@mobilcar.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

9.5. MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

10.2.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez MOBILCAR S.C. są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  01.08.2013r.                                           

10.4. MOBILCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.